แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

<<

50000000VOLT

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 3340

ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ม.ค. 2008, 22:51

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 00:22

แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

http://sixfac.eduzones.com/test4

แบบทดสอบ อาชีพไหนที่ใช่เรา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

http://ezad.eduzones.com/testyourself/index.php

แบบทดสอบ ค้นหาตนเอง สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย

http://ezad.eduzones.com/test/testself.php

แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี

http://sixfac.eduzones.com/future
อาชีพไหนที่ใช่เรา

อาชีพประเภท ARTISTIC บุคลิกแบบมีศิลปะ

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ มีสุนทรีย์ มีศิลปะชอบคิดคํานึงชอบครุ่นคิดคนเดียว มีจินตนาการ
มีความเป็นอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถ ด้านการแสดงความรู้สึกที่ลึกซึ้งและมีความหมายสูง

CODE : ASI1

คุณเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินที่มีครบทั้งความน่ารักที่คนรอบตัวคุณรับรู้ ได้และคุณยังมีความเป็นนักวิชาการ ด้วยความลงตัวนี้จะส่งให้คุณประสพความสำเร็จในงานด้านศิลปะ แต่คุณกลับไปชอบวิชาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ตรงกับบุคคลิกของคุณ อย่างไรก็ตามงานที่ขอแนะนำคือ สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน นักประพันธ์ นักเขียนประกาศโฆษณา ศิลปิน ครูสอนศิลปะ นักพาณิชยศิลป์ นักดนตรี

รู้แล้วตัวเองไปทาง เขียนบทความ บทละคร แต่งฟิค นี้เอง + ออกแบบปกหนังสือ นิตยสารเกมส์ บทสรุปเกมส์ นิยาย 555+

นักประพันธ์ ไปทาง มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
พานิชย์ศิลป์ ไปทาง นิเทศ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ นิเทศศิลป์
สาขาแห่งอนาคต

รหัส INTP

กลุ่มผู้รู้ Intuitive Thinking

อยากรู้ ชอบแข่งขัน ริเริ่ม เป็นนักวิเคราะห์ นักทฤษฎี สนใจภาพรวม และความน่าจะเป็น บังคับตัวเอง ท้าทายระบบ

INTP นักทฤษฎี อยากรู้อยากเห็น รู้ลึก ไว้ตัว ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ชอบการแก้ปัญหา

แบบบุคลิกภาพ INTP มีลักษณะเงียบ สำรวม และระมัดระวัง สนใจเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์ ชอบการแก้ปัญหาแบบตรรกะ และการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความคิดและเหตุผล ให้ความสนใจในงานสังคมหรือการพูดคุยเพียงเล็กน้อย มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ มีความต้องการอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจเพื่อที่จะนำความสนใจนั้นมาใช้ให้ เกิดประโยชน์

อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

INTP เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเคมี นักกฎหมาย ครู นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและพัฒนา

คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

- ผู้ที่สำเร็จ การศึกษาสาขาเหล่านี้ จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต เพราะกระแสของการขาดแคลนพลังงาน จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษา และค้นคว้าหาวัสดุ หรือสิ่งที่จะมาทดแทนวัสดุธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- เป็นสาขาที่เกิดจากกระแส E คือกระแสของอิเล็กทรอนิกส์ และ กระแสแห่งนวัตกรรม Innovation อาชีพในอนาคตสามารถเป็นได้ทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ทำงานในองค์กรของรัฐ บริษัทเอกชน

คณะสถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์

- สาขาแห่งอนาคตจากกระแส Innovation หรือ กระแสแห่งนวัตกรรม หมั่นฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้อย่างอิสระ เช่น การออกแบบการก่อสร้าง การอุตสาหกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ด้านต่างๆเช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ โบราณสถานและสถาปัตยกรรม

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

- จากกระแสความตื่นตัวภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านนี้ จะมีความต้องการมากในอนาคต

นิเทศศิลป์ อีกแล้ว :e7แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ปลาย

ลักษณะศิลป์ประเภท 1A

คุณเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่าทางด้านภาษา ดังนั้นจึงควรเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และพยายามนำความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีอยู่นำมาใช้ให้ได้มากที่สุด คณะที่แนะนำ คือ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ มัณฑณศิลป์ สาขา

การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
การออกแบบสิ่งทอ

- คุณควรฝึกฝนการ Present ด้วยการวาด

คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์

ทุกสาขา

- คุณควรฝึกฝนทางด้านภาษาให้มากขึ้น หากต้องการเรียนด้านนี้ เช่น พยายามอ่านหนังสือให้มาก หมั่นฝึกเขียนบทความ

คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์

สาขาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา

- ถ้าคุณมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การเรียนต่อในสาขาเหล่านี้ จะทำให้คุณใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนต่อและการหาข้อมูล

นิเทศศิลป์ อีกแล้ว :e7แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ต้น

รหัส C2

แบบ C คุณ มีความสนใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะพอๆกัน ชอบเทคโนโลยี และมีความเป็นวิชากรซ่อนอยู่ คุณจึงสามารถที่จะเลือกเรียนได้ทั้งสายวิทย์และศิลป์ คณะที่แนะนำคือ

ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

- คุณควรเพิ่มความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

- ถ้าหากคุณรักการทดลองหรือวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วละก็ คณะนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

- คุณจะได้วิจัยตามแต่สาขาที่คุณเลือก เมื่อจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีแล้ว อาจจะศึกษาต่อในอนาคต หรือเป็นนักวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ

คณะเศรษฐศาสตร์

- เนื่องจากคุณมีความชอบทางคณิตศาสตร์และหลักเหตุผลคณะนี้ก็ถือว่าเหมาะกับคุณ เพราะเป็นการวางแผนในการประกอบธุรกิจ เมื่อจบการศึกษา คุณจะมีอาชีพเกี่ยวกับการตลาดหรือธุรกิจรองรับแน่นอน

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

- เป็นคณะที่ต้องใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณ ซึ่งเหมาะกับคุณสมบัติที่คุณมี จึงถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ เพราะมีงานรองรับอย่างแน่นอน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาสถิติและประกันภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

- ถ้าคุณชอบคณิตศาสตร์และการคำนวณ คณะนี้ก็เหมาะสมกับคุณที่สุด ทั้งนี้มีหลายสาขาให้คุณได้เลือกเรียนขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณ แต่คุณจะได้ประโยชน์จากการเรียนในคณะนี้แน่นอน ไม่ว่าในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อขั้นสูง

คณะสังคมศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์

สาขาธรณีวิทยา
สาขาภูมิศาสตร์

- คุณจะได้ออกภาคสนามและวิเคราะห์อยู่เสมอซึ่งจะไม่น่าเบื่อและซ้ำซากจำเจ ทั้งนี้คุณยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตหรือเรียนต่อในขั้นสูงได้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น

- สำหรับผู้สนใจเทคโนโลยีและการออกแบบ คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมาก อีกทั้งสาขาวิชานี้ ก็กำลังเป็นที่นิยมและต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน ถ้าคุณเรียนคณะนี้ รับรองว่าคุณไม่ตกงานแน่นอน

คณะนิติศาสตร์

- ด้วยความเป็นผู้มีเหตุผลและหลักการอีกทั้งมีความสนใจด้านภาษา เชื่อว่าคุณน่าจะประกอบอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี

คณะสังคมศาสตร์

สาขาจิตวิทยา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะสังคมศาสตร์

สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี
สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สาขาการธนาคารและการเงิน
สาขาสถิติประยุกต์
สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
สาขาการจัดการ
สาขาบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาขนส่ง โลจิสติกส์

- คุณควรให้เวลาและความสนใจในเรื่องความรู้รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องทางด้านธุรกิจให้ มาก เพราะจะทำให้การเรียนเป็นไปด้วยดี ภาษาอังกฤษคือจุดที่คุณต้องเร่งปรับปรุงและต้องพัฒนาความสามารถทาง คณิตศาสตร์และความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คณะเศรษฐศาสตร์

- ควรให้ความสนใจข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ และเน้นภาษาอังกฤษให้มาก

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

- คณะนี้ก็เหมาะสมกับคุณมากทีเดียว ถ้าคุณชอบการวางแผนบนพื้นฐานของเหตุผล ซึ่งมีสาขาให้คุณเลือกเรียนหลายสาขาแล้วแต่ความสนใจของคุณ แต่โดยรวมแล้วคณะนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการเรื่องที่อยู่รอบตัวคุณได้ทุกเรื่องแน่นอน

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสื่อนฤมิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หากคุณสนใจทางด้านภาษาหรือการสื่อสาร คณะนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ โดยมีหลายสาขาให้คุณเลือก เมื่อจบการศึกษาแล้ว คุณสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการสร้างสรรค์ได้

วิทย์สารสนเทศ เป็นการผสมผสานระหว่าง นิเทศศาสตร์ + เทคโนโลยี + สารสนเทศน์ เข้าด้วยกันซะมากกว่า :e16แม่นไม่แม่นบอกกันต่อด้วยเด้อ :e7
แก้ไขล่าสุดโดย 50000000VOLT เมื่อ 27 ม.ค. 2011, 16:23, แก้ไขแล้ว 22 ครั้ง.
รูปภาพ

Zero Audio หูฟังระดับพระกาฬ ญี่ปุ่น

https://forum.munkonggadget.com/detail.php?id=145723

Zero Audio Carbo Tenore หูฟัง In-Ear ญี่ปุ่น

https://www.suphanutjui.com/tag/headphone
<<

Alex1988

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 651

ลงทะเบียนเมื่อ: 20 ธ.ค. 2010, 20:06

ที่อยู่: OLD TRAFFROD

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 01:22

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

^

^
คงใช่มั้ง (แต่ไม่ทั้งหมดหรอก) ผมลองดูแล้วคล้ายการสัมภาษณ์อะ แต่ก็สนุกดีครับ ดึกๆยิ่งไม่มีอะไรทำอยู่ด้วย :e7
แมนฯยูไนเต็ด....อยู่ในใจ......

รูปภาพ

บอลไทยอยู่ในสายเลือด
<<

star_dust

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 864

ลงทะเบียนเมื่อ: 09 พ.ค. 2009, 23:06

ที่อยู่: ท่อระบายน้ำใต้ดิน

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 02:52

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ลองเล่นแล้ว ของพี่ได้อันนี้อ่ะั

อาชีพประเภท INVESTIGATIVE
บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและ ความคิดแบบนักวิชาการหรือ ผู้ใช้สมองและเหตผล ในการแก้ปัญหาและ แสวงหาความรู้

ลักษณะ เด่นของบุคลิกภาพ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน ส่วนมากมัก ไม่ค่อยจะสนใจสังคม

CODE : IAR1
ลักษณะของผู้ที่มีเหตุผล มีหลักการมีความเป็นนักวิชาการ พร้อมๆกับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรประสานกันได้อย่างลงตัว เพื่อใช้ศักยภาพในตัวคุณอย่างเต็มที่ งานที่ขอแนะนำคือ แพทย์ด้านงานวิจัย สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรในโรงงานผลิตยา บริษัทรับทำงานวิจัยด้านสังคม บริษัทด้านเคมี ภัณฑ์ นักฟิสิกส์ นักเคมี นักชีววิทยา
รหัส INFJ

กลุ่มผู้ค้นหาตัวเอง Intuitive Feeling
แสวง หาเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจินตนาการ รู้ลึก คนอื่นมักไม่เข้าใจ อบอุ่น เอาใจใส่ ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ อ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้โลกดีขึ้น อยากเห็นคนประสบความสำเร็จ มองหาวิธีการปรับปรุงความเป็นอยู่

ทดสอบบุคลิกภาพ
INFJ สุภาพ เงียบ มีมโนธรรม วิริยะ แสวงหาความปรองดอง ยึดมั่นในหลักการ และอุดมคติอย่างเงียบ ๆ

แบบ บุคลิกภาพ INFJ มีลักษณะเป็นผู้มีความพากเพียร ริเริ่ม และมุ่งมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จ จะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการทำงาน เด็ดเดี่ยว ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น เชื่อมั่นในหลักการของตนเอง จึงมักจะได้รับเกียรติและความเชื่อถือจากผู้อื่นในการตัดสินใจ
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
INFJ เหมาะกับเสมียน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปินอันนี้นี่พี่ว่าติ๊กไปทางด้านศิปล์ ๆ เยอะแล้วนะเนี่ย คือแบบชอบตัวเลือกทางนั้นซะเยอะอ่ะ ออกมาซะวิทย์เลย สงสัยเราจะต้องมาสายนี้จริง ๆ :e13
แก้ไขล่าสุดโดย star_dust เมื่อ 25 ม.ค. 2011, 13:34, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.
Original fiction...

Critical Point ภารกิจพลิกชะตาโลก Chapter 13 – Miss and Meet และ url เรื่องสั้นอื่น ๆ ค่ะ ^^


"From the deepest desires often come the deadliest hate." Socrates.
<<

BioKunG

ภาพประจำตัวสมาชิก

B.S.A.A.
B.S.A.A.

โพสต์: 3009

ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ค. 2008, 00:08

ที่อยู่: BSAA : South East Asia - Special Operation Agents

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 12:07

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

แบบทดสอบ อาชีพไหนที่ใช่เรา :e16

อาชีพประเภท ARTISTICบุคลิกแบบมีศิลปะ

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ มีสุนทรีย์ มีศิลปะชอบคิดคํานึงชอบครุ่นคิดคนเดียว มีจินตนาการ
มีความเป็นอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถ ด้านการแสดงความรู้สึกที่ลึกซึ้งและมีความหมายสูง

CODE : AIC3
คุณเป็นคนที่มีศิลปะ มีความคิดและใช้เหตุผล คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีศิลปะในหัวใจ เพื่อใช้ศักยภาพในตัวคุณอย่างเต็มที่ งานที่ขอแนะนำคือ ผู้แปลภาษาต่างประเทศ ผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์ งานสื่อมวลชนระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการ สัมมนา ระหว่างประเทศ ช่างภาพ ออกแบบแอนนิเมชั่น มัลติมีเดีย


:e13 :e13 :e13 เเหม ว่าเเต่ขอตัดอาชีพสื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์ งานสื่อมวลชนระหว่างประเทศ เป็นอาชีพที่ผมไม่ถนัดระดับไม่กินเส้นเลยอะ :e6 แต่อาชีพนี้ช่างภาพ ออกแบบแอนนิเมชั่น มัลติมีเดีย เอามาให้ไวเลย :e14
รูปภาพ
<<

3345mio

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 538

ลงทะเบียนเมื่อ: 20 พ.ย. 2007, 19:39

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 12:29

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ของผมได้อันนี้แฮะ

อาชีพประเภท ENTERPRISING
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทํา นักบริหารจัดการ ชอบทํากิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจ

ลักษณะ เด่นของบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าทํา ชอบการวางแผน ชอบการสมาคม มีอํานาจเหนือบุคคลอื่น ร่าเริงสนุกสนาน ชอบท่องเที่ยว รักษาระเบียบประเพณี ชอบพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น

CODE : ESI1
คุณเป็นคนที่มีลักษณะผู้นำมีความกระตือรือร้น มีเหตุผลและรู้จักการเข้าสังคมได้อย่างดี และเป็นผู้ที่หาความรู้อยู่เสมอ คุณน่าจะได้ทำงานในสาขาต่างๆเหล่านี้ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการก่อสร้างขนาดใหญ่ วิศวกรบริษัทให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์หนัก วิศวกรบริษัทขายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค วิศวกรผู้จัดการบริษัทด้านไอที ด้านการสื่อสาร
รูปภาพ Arc โคตรน่าร้ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก ><
<<

menza009

ภาพประจำตัวสมาชิก

B.S.A.A.
B.S.A.A.

โพสต์: 1316

ลงทะเบียนเมื่อ: 22 พ.ค. 2009, 20:09

ที่อยู่: Anywhere

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 12:45

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

อาชีพประเภท ARTISTICบุคลิกแบบมีศิลปะ

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ มีสุนทรีย์ มีศิลปะชอบคิดคํานึงชอบครุ่นคิดคนเดียว มีจินตนาการ
มีความเป็นอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถ ด้านการแสดงความรู้สึกที่ลึกซึ้งและมีความหมายสูง
CODE : AIS3
คุณเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินที่มีครบทั้งความน่ารักที่คนรอบตัวคุณรับรู้ได้และคุณยังมีความเป็นนักวิชาการ ด้วยความลงตัวนี้จะส่งให้คุณประสพความสำเร็จในงานด้านศิลปะ งานที่ขอแนะนำคือ นักแสดงละคร บรรณาธิการ นักวิจารณ์ (ในหนังสือพิมพ์) ศิลปินผู้ออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย นักออกแบบกล่องบรรจุของ นักออกแบบฉากการแสดงละคร นักจัดแบบแฟชั่น นักออกแบบเครื่องอาภรณ์ของสตรี นักออกแบบเพชรพลอย

รหัส INFJ

กลุ่มผู้ค้นหาตัวเอง Intuitive Feeling
แสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจินตนาการ รู้ลึก คนอื่นมักไม่เข้าใจ อบอุ่น เอาใจใส่ ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ อ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้โลกดีขึ้น อยากเห็นคนประสบความสำเร็จ มองหาวิธีการปรับปรุงความเป็นอยู่

INFJ สุภาพ เงียบ มีมโนธรรม วิริยะ แสวงหาความปรองดอง ยึดมั่นในหลักการ และอุดมคติอย่างเงียบ ๆ

แบบบุคลิกภาพ INFJ มีลักษณะเป็นผู้มีความพากเพียร ริเริ่ม และมุ่งมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จ จะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการทำงาน เด็ดเดี่ยว ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น เชื่อมั่นในหลักการของตนเอง จึงมักจะได้รับเกียรติและความเชื่อถือจากผู้อื่นในการตัดสินใจ
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
INFJ เหมาะกับเสมียน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปิน

ตรงอยู่เหมือนกัน
CHILLY CHA CHA
<<

Apayin

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 7103

ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ต.ค. 2008, 17:09

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 13:17

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ทำแล้วได้...

กลุ่มผู้รู้ Intuitive Thinking
อยากรู้ ชอบแข่งขัน ริเริ่ม เป็นนักวิเคราะห์ นักทฤษฎี สนใจภาพรวม และความน่าจะเป็น บังคับตัวเอง ท้าทายระบบ

INTJ อิสระ มุ่งมั่น เป็นตัวเอง ผลักดันตนและคนรอบข้างให้บรรลุเป้าหมายได้

แบบบุคลิกภาพ INTJ มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังความคิด และจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ตนสนใจ จะมีพลังในการจัดการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ เป็นคนช่างสงสัย ช่างพินิจพิเคราะห์ รักอิสระ มีความมุ่งมั่นจนกระทั่งบางครั้งดูเหมือนดันทุรัง รู้จักมองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่สำคัญกว่า

อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
INTJ เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย

ในแง่ของนิสัยก็ตรงกับตัวเองเหมือนกันแฮะ แต่ที่หวั่นใจก็เพราะเป็นพวกชอบมองภาพรวมเหมือนในเฉลยเลยอ่ะ เช่น เวลาทำงานจะชอบตัดประเด็นใหญ่ ๆ มาวิเคราะห์ มากกว่าใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ให้ถี่ถ้วน (ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องใส่ใจ) ความเสียหายย่อย ๆ หรือความผิดพลาดใด ๆ ก็ตาม ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็จะเกิดอาการช่างหัวมัน และลืม ๆ ไป จะบอกว่าทำใจได้เร็วก็ว่าได้ และไอ้การมองข้ามหลาย ๆ สิ่งนี่ก็ตรงกับเราเลย

อย่างไรก็ตาม มันเป็นข้อเสียอย่างยิ่งในฐานะนักกฎหมาย เพราะถ้ามองภาพรวมมากกว่าภาพเล็ก มันน่าจะเป็นนิสัยของผู้บริหารมากกว่า (ต้องประเมินคุณภาพจากภาพรวม และกำหนดทิศทางขององค์กร) แต่การทำงานเป็นนักกฎหมายต้องรอบคอบและใส่ใจในละเอียด เพราะแม้แต่ในจุดเล็ก ๆ หรือหมายเหตุย่อย ๆ ก็อาจนำมาสู่จุดพลิกผันในการทำงานได้ หากเป็นคนมองอะไรแบบรวม ๆ อย่างเราแล้วล่ะก็ อาจจะพลาดพลั้งพ่ายแพ้ยับเยินก็ได้

คิดแล้วก็รู้สึกถูกห้อยโตงเตงอยู่ระหว่างความเหมาะสม และไม่เหมาะสมเลยแฮะ (ขนาดแบบทดสอบมันยังขัดกันเองเลยนะเนี่ย = =")

สรุปมันจะไปรอดหรือนี่เรา <<< ความรอบคอบ + วิสัยทัศน์ต่ำ :e10


ป.ล. ว่าแต่ทำงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ด้วยวุ้ย ไอ้เลขน่ะชอบอยู่หรอกนะ แต่วิทยาศาสตร์นี่ ม่ายยยยย!!!! (แค่เขียนฟิคก็อาการหนักแล้ว :e13)

EDEN
Chapter II

ฟิคเวียน 8 ตอนจบ เรื่องใหม่ล่าสุด จาก 4 นักเขียน Apayin, forng1998, franc และ resident ลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะ > <


MY
[Fan] Fiction

[Fan] Fiction ใน List นี้ ปัจจุบันเขียนจบหมดแล้วค่ะ ยกเว้นเรื่องยาว Perfect Resonance ที่ยังคง Update เรื่อย ๆ ค่ะ
<<

555

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 570

ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ม.ค. 2008, 16:36

ที่อยู่: บ้านดิ

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 15:04

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ของผม
อาชีพประเภท INVESTIGATIVE
บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและ ความคิดแบบนักวิชาการหรือ ผู้ใช้สมองและเหตผล ในการแก้ปัญหาและ แสวงหาความรู้

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน ส่วนมากมัก ไม่ค่อยจะสนใจสังคม

CODE : ICR1
ลักษณะของผู้ที่มีเหตุผล มีหลักการมีความเป็นนักวิชาการ แต่คุณเป็นคนที่ชอบลงมือ และทำงานคนเดียวได้อย่างดี คุณเป็นคนที่ยึดมั่นในกฏกติกา เพื่อใช้ศักยภาพในตัวคุณอย่างเต็มที่ งานที่ขอแนะนำคือ ผู้ชำนาญด้านเทคนิคการควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ พนักงานคุมเครื่องวัดขนาดคลื่นและตรวจเสียง วิศวกรด้านพลังงาน วิศวกรด้านสภาพแวดล้อม
สู้ๆ Galen Marek
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
<<

bruce levi

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 938

ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 13:47

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 17:24

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ได้...
อาชีพประเภท ENTERPRISING
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทํา นักบริหารจัดการ ชอบทํากิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจ

ลักษณะ เด่นของบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าทํา ชอบการวางแผน ชอบการสมาคม มีอํานาจเหนือบุคคลอื่น ร่าเริงสนุกสนาน ชอบท่องเที่ยว รักษาระเบียบประเพณี ชอบพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น


CODE : EAC3
คุณเป็นคนที่มีลักษณะผู้นำมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีลักษณะของผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์และคุณไม่เบื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ถ้าคุณปรับปรุงด้านความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเข้าใจคนรอบตัว จะทำให้คุณประสพความสำเร็จในการงานได้ คุณน่าจะทำงานในสาขาต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ บริษัทผลิตสื่อโฆษณา และงานมัลติมีเดีย นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ผู้กำกับภาพยนต์ ผู้จัดรายการเพลง (DJ) ผู้จัดการโครงการจัดนิทรรศการต่างๆ เวปมาสเตอร์ ผู้จัดการบริษัทรับออกแบบ ผลิต สินค้า ของชำร่วย ต่างๆ ฝ่ายบริหารงานด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ
<<

therodeboy

ภาพประจำตัวสมาชิก

Licker
Licker

โพสต์: 119

ลงทะเบียนเมื่อ: 12 เม.ย. 2010, 02:00

ที่อยู่: 31 หมู่ 14 ต.จอหอ อ.เมือง

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 17:31

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ทำสายวิทย์ม.ปลายครับ

ผมชอบเรื่องซากดึกดำบรรพ์

แล้วก็ได้ธรณีวิทยา กับ ปฐพีวิทยา :e16 :e16

ใช่เลยครับ

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-2C

ลักษณะพิเศษของคุณคือ เป็นคนชอบการผจญภัย มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบงานท้าทาย
ลักษณะอย่างคุณเป็นนักปฏิบัติ จึงแนะนำคณธและสาขาที่มีสภาพการเรียนและสภาพการทำงานเหมาะกับตัวคุณ

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาธรณีวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์
สาขาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
คณะวนศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะและสาขาต่างๆ เหล่านี้ เหมาะสำหรับคุณ เพราะในเรื่องของความสนใจทางด้านวิชาการ คุณค่อนข้างสนใจในเรื่องเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยาเท่าๆกัน แต่คุณไม่ถนัดด้านคณิตศาสตร์ ในเรื่องของการทำงานเมื่อคุณจบสาขาเหล่านี้ คุณมีโอกาสที่จะได้งานตรงกับลักษณะเด่นของคุณ
รูปภาพ


เอ่อ...ผมไม่รู้เรื่องครับ...
<<

thanaban

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 257

ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ต.ค. 2010, 15:08

ที่อยู่: ปาย

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 18:15

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

3345mio เขียน:ของผมได้อันนี้แฮะ

อาชีพประเภท ENTERPRISING
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทํา นักบริหารจัดการ ชอบทํากิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจ

โอเค เราไปด้วยกันได้แฮะ :e7 :e14 :e14 .
___________________________________
รูปภาพ
Yui Yoshioka ^-^..
Yui Thailand Fanclub ----->http://www.yui-th.net
ณ โลกใบนี้ที่มีกฏเกณฑ์เหลือคณานับ ยังคงมีอิสระให้เอื้อมไปถึง สินะ.
<<

075321762

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 803

ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ต.ค. 2009, 13:33

ที่อยู่: อยู่ รร เน้อเรียนไปวันๆ

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 18:34

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

ได้ :e5

อาชีพประเภท ENTERPRISING
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทํา นักบริหารจัดการ ชอบทํากิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจ

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าทํา ชอบการวางแผน ชอบการสมาคม มีอํานาจเหนือบุคคลอื่น ร่าเริงสนุกสนาน ชอบท่องเที่ยว รักษาระเบียบประเพณี ชอบพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น

CODE : EAC3
คุณเป็นคนที่มีลักษณะผู้นำมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีลักษณะของผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์และคุณไม่เบื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ถ้าคุณปรับปรุงด้านความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเข้าใจคนรอบตัว จะทำให้คุณประสพความสำเร็จในการงานได้ คุณน่าจะทำงานในสาขาต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ บริษัทผลิตสื่อโฆษณา และงานมัลติมีเดีย นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ผู้กำกับภาพยนต์ ผู้จัดรายการเพลง (DJ) ผู้จัดการโครงการจัดนิทรรศการต่างๆ เวปมาสเตอร์ ผู้จัดการบริษัทรับออกแบบ ผลิต สินค้า ของชำร่วย ต่างๆ ฝ่ายบริหารงานด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ

สุดยอด กล้า เนวิลล์เลยแฮะ :e16
รูปภาพ
<<

Process

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 309

ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ย. 2009, 08:50

ที่อยู่: ดาวเคราะห์ M150

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 19:01

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

อาชีพไหนที่ใช่เรา


อาชีพประเภท ENTERPRISING
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทํา นักบริหารจัดการ ชอบทํากิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจ

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าทํา ชอบการวางแผน ชอบการสมาคม มีอํานาจเหนือบุคคลอื่น ร่าเริงสนุกสนาน ชอบท่องเที่ยว รักษาระเบียบประเพณี ชอบพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น

CODE : EIA3
คุณเป็นคนที่มีลักษณะผู้นำ มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความกระตือรือร้น มีเหตุผล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความคิดสร้างสรรค์ คุณน่าจะได้ทำงานในสาขาต่างๆเหล่านี้ ผู้จัดการ บริษัทสถาปนิก บริหารงานด้านการออกแบบ สถาปัตย์ บริหารงานบริษัทด้านไอที ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ นักบริหารงานในกระทรวงด้านการศึกษา ฝ่ายบริหารบริษัทผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้ง ฝ่ายบริหารงานบริษัทผลิตสื่อด้านมัลติมีเดีย อาจารย์ในสาขาที่คุณสนใจ

-------------------------
แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี

รหัส INFJ

กลุ่มผู้ค้นหาตัวเอง Intuitive Feeling
แสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจินตนาการ รู้ลึก คนอื่นมักไม่เข้าใจ อบอุ่น เอาใจใส่ ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ อ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้โลกดีขึ้น อยากเห็นคนประสบความสำเร็จ มองหาวิธีการปรับปรุงความเป็นอยู่

INFJ สุภาพ เงียบ มีมโนธรรม วิริยะ แสวงหาความปรองดอง ยึดมั่นในหลักการ และอุดมคติอย่างเงียบ ๆ

แบบบุคลิกภาพ INFJ มีลักษณะเป็นผู้มีความพากเพียร ริเริ่ม และมุ่งมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จ จะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการทำงาน เด็ดเดี่ยว ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น เชื่อมั่นในหลักการของตนเอง จึงมักจะได้รับเกียรติและความเชื่อถือจากผู้อื่นในการตัดสินใจ
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

INFJ เหมาะกับเสมียน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปิน

สาขาแห่งอนาคต

คณะที่แนะนำ

คณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาการแพทย์แผนไทย
สาขาแพทย์แผนตะวันออก


ก็ตรงนะ.... = ="

thx นะครับ ที่เอาแบบทดสอบแจ่มๆมาให้ทำ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รูปภาพ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<<

แจจุง

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 673

ลงทะเบียนเมื่อ: 08 มิ.ย. 2009, 16:51

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 19:12

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

อาชีพประเภท INVESTIGATIVE
บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและ ความคิดแบบนักวิชาการหรือ ผู้ใช้สมองและเหตผล ในการแก้ปัญหาและ แสวงหาความรู้

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน ส่วนมากมัก ไม่ค่อยจะสนใจสังคม
CODE : IRE3
ลักษณะของผู้ที่มีเหตุผล มีหลักการมีความเป็นนักวิชาการสูง มีระเบียบวินัยและยังมีความเป็นผู้นำอีกด้วย ด้วยความทะเยอทะยานในตัวคุณและศักยภาพเหล่านี้คุณเหมาะที่จะเป็นนักวิชาการ เพื่อใช้ศักยภาพในตัวคุณอย่างเต็มที่ งานที่ขอแนะนำคือ ผู้พิพากษา อัยการ นักการฑูต กรมการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริหารในหน่วยงานระหว่างประเทศ

________________________________________________________

แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี

รหัส INTJ

กลุ่มผู้รู้ Intuitive Thinking
อยากรู้ ชอบแข่งขัน ริเริ่ม เป็นนักวิเคราะห์ นักทฤษฎี สนใจภาพรวม และความน่าจะเป็น บังคับตัวเอง ท้าทายระบบ

INTJ อิสระ มุ่งมั่น เป็นตัวเอง ผลักดันตนและคนรอบข้างให้บรรลุเป้าหมายได้

แบบบุคลิกภาพ INTJ มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังความคิด และจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ตนสนใจ จะมีพลังในการจัดการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ เป็นคนช่างสงสัย ช่างพินิจพิเคราะห์ รักอิสระ มีความมุ่งมั่นจนกระทั่งบางครั้งดูเหมือนดันทุรัง รู้จักมองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่สำคัญกว่า
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
INTJ เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย

เหผู้พิพากษา 2 รอบเลยแฮะ ^^
ปล.แต่ตูชอบประวัติศาสตร์นาาา :e1 :e1
<<

mam007

ภาพประจำตัวสมาชิก

Licker
Licker

โพสต์: 120

ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2010, 20:29

โพสต์ 25 ม.ค. 2011, 21:10

Re: แบบทดสอบค้นหาตัวเองสำหรับ นักเรียน + นักศึกษา

อาชีพประเภท SOCIAL
บุคลิกภาพที่ชอบการสมาคม มีความสนใจสังคม ( The Social Type )

ลักษณะ เด่นของบุคลิกภาพ ชอบสมาคม ร่าเริง ชอบท่องเที่ยว รักษาระเบียบประเพณีมีความรับผิดชอบมีอํานาจอิทธิพล จูงใจผู้อื่นได้ดี ชอบพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น มีลักษณะท่าทางและนิสัยเป็นผู้หญิง มีความเป็นผู้นําสูง มีทักษะในการพูดสูง ชอบการสมาคมสูง มีจิตใจที่จะทําอะไรทําจริงสูง

CODE : SIC2
คุณเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือเข้าใจผู้อื่นได้อย่างดี มีความเป็นนักวิชาการสูง และยังเป็นนักปฏิบัติอีกด้วย คุณมีโอกาสประสพความสำเร็จได้ในสาขาต่อไปนี้ อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นักการเมือง ผู้จัดการสถาบันการศึกษา งานด้านตรวจสอบอาหารและยา งานองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน


ของเรานี่มันพวกการเมืองนี่หว่า (ตูไม่ได้อยากเป็นซะหน่อยงะ)
ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง คุยสบายๆอะไรก็ได้

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน